Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Κάθε περίληψη μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω μόνο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου), παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις παρακάτω οδηγίες.

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων: 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Περιλήψεις που θα αποσταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία, δεν θα γίνουν δεκτές.

H Γραμματεία του Συνεδρίου, όταν παραλάβει την περίληψη, θα σας αποστείλει επιβεβαιωτικό email. Σε περίπτωση που δεν το λάβετε εντός 5 (πέντε) ημερών, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου (τηλ: 211 0121756). 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους συγγραφείς έως 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι συγγραφείς, των οποίων οι περιλήψεις έγιναν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου για παρουσίαση θα ενημερωθούν μέσω email για τον τρόπο, το χώρο, το χρόνο παρουσίασης της εργασίας τους, καθώς επίσης και για τις προδιαγραφές των αναρτημένων ανακοινώσεων (e-posters). Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων, τόσο των προφορικών όσο και των αναρτημένων. Ο χρόνος των προφορικών ανακοινώσεων περιορίζεται αυστηρά στα οκτώ (8) λεπτά.

Για κάθε υποβαλλόμενη ανακοίνωση ο υπεύθυνος συγγραφέας που θα ανακοινώσει την εργασία θα έχει την πλήρη ευθύνη της σχετικής αλληλογραφίας της ανακοίνωσης και την ευθύνη προς την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου ως προς την πλήρη συγκατάθεση όλων των συγγραφέων, των τμημάτων Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, φορέων κ.τ.λ. που συμπεριλαμβάνονται στην προς ανακοίνωση εργασία.

Σε περίπτωση που πρόκειται για Κλινικές Μελέτες, να αναφέρεται και ο αριθμός αδείας τους από τον Ε.Ο.Φ.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να αποσύρετε την περίληψη που έχετε ήδη καταθέσει θα πρέπει να το ζητήσετε μέσω email (info@eekaa.com), μέχρι και 5 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή εργασίας είναι η εγγραφή στο συνέδριο ενός τουλάχιστον από τους συγγραφείς.

Οδηγίες συγγραφής περίληψης εργασιών

  1. Η δομή της περίληψης που αφορά σε ερευνητική εργασία ή συστηματική ανασκόπηση, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
   ● Εισαγωγή
   ● Σκοπός
   ● Υλικό και Μέθοδος
   ● Αποτελέσματα
   ● Συμπεράσματα
   ● Λέξεις-κλειδιά

2. Η έκταση του κειμένου να εκτείνεται από 200 έως 300 λέξεις.
3. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
4. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζά γράμματα και να αναφέρεται πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια το επώνυμο, με υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία και το κέντρο προέλευσης της εργασίας.

 

Η υποβολή των προς κρίση επιστημονικών εργασιών μπορεί να γίνει ΕΔΩ