Ενημέρωση- Συναίνεση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λόγω του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR – EE 2016/679) που έχει τεθεί σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018, σας υπενθυμίζουμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) έχει τα στοιχεία σας (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελμα, ΑΦΜ, ΔΟΥ/έδρα) επειδή μας τα έχετε δηλώσει κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αιτήσεως για την συμμετοχή σας. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της συμμετοχής σας στο συνέδριο.

Ειδικότερα, η ΕΕΚΑΑ λαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση) προκειμένου να μπορεί να εκπληρώσει αιτήματα που υποβάλλονται από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Η ΕΕΚΑΑ υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. κτ.λ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους (πλην των αρμόδιων αρχών όπως ΕΟΦ, ΣΦΕΕ, ΠΙΣ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν εκτελούν καθήκοντα επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα για την ΕΕΚΑΑ και δεν θα διαδίδονται. Η ΕΕΚΑΑ δύναται να αποκαλύψει τα δεδομένα σας: α) στο βαθμό που υποχρεούται εκ του νόμου β) για να εδραιώσει,  ασκήσει, προστατεύσει τα νομικά της δικαιώματα.

Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας πραγματοποιείται τόσο με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε έντυπη μορφή και συνεπάγεται πάντοτε την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η ΕΕΚΑΑ διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κρυπτογραφημένους φακέλους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μόνο από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της (τεχνικό και διοικητικό) και το λογιστήριο, που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την υποστήριξη της ΕΕΚΑΑ στην παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα τα επεξεργάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, ως Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Ειδικότερα, ο server στον οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα μας καθώς και τα email μας τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και  προστατεύονται με firewall και συστήματα antispam για φιλτράρισμα τυχόν hacking. Στην απίθανη περίπτωση παραβίασης σε κάποιο σύστημά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε εντός 72 ωρών.

Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των τηρούμενων από την ΕΕΚΑΑ δεδομένων, την επικαιροποίηση ή/ και την διαγραφή των στοιχείων σας, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eekaa.com. Η ΕΕΚΑΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει ότι έλαβε το σχετικό αίτημα εντός δυο εργασίμων ημερών από την λήψη του και θα προβεί εντός 24ώρου από την επιβεβαίωση του αιτήματος, στις ενδεδειγμένες ενέργειες διόρθωσης ή/και διαγραφής των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων πλην των προσωπικών δεδομένων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγησή σας και υποχρεούται να τηρεί βάσει της οικείας φορολογικής νομοθεσίας. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν διαγραφή του αρχείου σας καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ολοκληρώσατε με επιτυχία, θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επιβεβαίωσης της χορηγηθείσας πιστοποίησης εκ μέρους της ΕΕΚΑΑ. Ομοίως, μπορείτε πάντα να υποβάλλετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων ή να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο.

Για την εκδήλωση:

  • Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα της εταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.
  • Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τους συμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψη των αρμοδίων αρχών (Ε.Ο.Φ. κτ.λ.) εφόσον της ζητηθεί.